zsh のプロンプトでカレントディレクトリを短縮表示

  http://namazu.org/~satoru/blog/archives/000032.html

PROMPT='%n@%m:%(5~,%-2~/.../%2~,%~)%# '