Jcode 2.0 は Encode のラッパ

  http://naoya.dyndns.org/~naoya/mt/archives/001618.html