DBMagazine

- DBMagazine 4月号にはてなのDB運用記事 : NDO::Weblog
  http://naoya.dyndns.org/~naoya/mt/archives/001607.html