MySQL の注意点みたいなもの

- MySQL Gotchas
  http://sql-info.de/mysql/gotchas.html